אתר קטלוג הוא אתר המאפשר צפייה במוצרים או שירותים.

מטרת אתרים אתרים קטלוגים היא המרות מבקרים.

בניית אתר קטלוגי כולל שימוש או פיתוח של מערכת לניהול מוצרים. ופונקציות נוספות לקיצור תהליך השארת פרטים (לידים).

תחזוקת אתר קטלוג מומלץ לנטר בתדירות גבוהה, למדוד, לנתח, לבדוק ולמדוד שוב, לשפר כל הזמן, לשווק ולקדם במסגרת שירותי תחזוקת אתרים חודשיים.